* امام علی(علیه السلام) به مالک اشتر:
ای مالک: اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی،
فردا به آن چشم نگاهش مکن
شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی..

.

* از شیخ بهایی پرسیدند:
سخت می گذرد ، چه باید کرد؟
گفت: خود پاسخ گفتی ، سخت می گذرد ، سخت که نمی ماند!
پس خدا را شکر که می گذرد و نمی ماند...

 


معلم می دانست فاصله ها چه به روزمان می آورند که به خط فاصله می گفت: خط- تیره-----------------------------------------------------------------------------

******************************************************
دلگیر نشو از آدم ها...
نیش زدن طبیعتشان است...
سالهاست که به هوای بارانی می گویند...خراب

 

    

                                                                                                                                                                                         بهادری نژاد