ماه
هفته

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم


مهر
اول

درس اول

درس اول

درس اول


 
دوم

درس دوم / بررسی پوشه کار

درس دوم / بررسی پوشه کار

درس دوم / بررسی پوشه کار


 
سوم

درس سوم

درس سوم

درس سوم


 
چهارم

درس چهارم / ارزشیابی کتبی

درس چهارم / ارزشیابی کتبی

درس چهارم / ارزشیابی کتبی


آبان
اول

درس پنجم

درس پنجم

درس پنجم


 
دوم

درس ششم / بررسی پوشه کار

درس ششم / بررسی پوشه کار

درس ششم / بررسی پوشه کار


 
سوم

درس هفتم

درس هفتم

درس هفتم


 
چهارم

ارزشیابی کتبی ماهانه

ارزشیابی کتبی ماهانه

ارزشیابی کتبی ماهانه


آذر
اول

درس هشتم

درس هشتم

درس هشتم


 
دوم

درس نهم / بررسی پوشه کار

درس نهم / بررسی پوشه کار

درس نهم / بررسی پوشه کار


 
سوم

درس دهم

درس دهم

درس دهم


 
چهارم

ارزشیابی کتبی ماهانه

ارزشیابی کتبی ماهانه

ارزشیابی کتبی ماهانه


دی
اول

درس یازدهم

درس یازدهم

درس یازدهم


 
دوم

درس دوازدهم / بررسی پوشه کار

درس دوازدهم / بررسی پوشه کار

درس دوازدهم / بررسی پوشه کار


 
سوم

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول


 
چهارم

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت اول


بهمن
اول

درس سیزدهم

درس سیزدهم

درس سیزدهم


 
دوم

درس چهاردهم / بررسی پوشه کار

درس چهاردهم / بررسی پوشه کار

درس چهاردهم / بررسی پوشه کار


 
سوم

درس پانزدهم

درس پانزدهم

درس پانزدهم


 
چهارم

درس شانزدهم / ارزشیابی کتبی

درس شانزدهم / ارزشیابی کتبی

درس شانزدهم / ارزشیابی کتبی


اسفند
اول

درس هفدهم

درس هفدهم

درس هفدهم


 
دوم

درس هجدهم / بررسی پوشه کار

درس هجدهم / بررسی پوشه کار

درس هجدهم / بررسی پوشه کار


 
سوم

درس نوزدهم

درس نوزدهم

درس نوزدهم


 
چهارم

درس بیستم / ارزشیابی کتبی

درس بیستم / ارزشیابی کتبی

درس بیستم / ارزشیابی کتبی


فروردین
اول

تعطیلات عید نوروز

تعطیلات عید نوروز

تعطیلات عید نوروز


 
دوم

تعطیلات عید نوروز

تعطیلات عید نوروز

تعطیلات عید نوروز


 
سوم

درس بیست و یکم

درس بیست و یکم

درس بیست و یکم


 
چهارم

درس بیست و دوم

درس بیست و دوم

درس بیست و دوم


اردیبهشت
اول

درس بیست و سوم / بررسی پوشه کار

درس بیست و سوم / بررسی پوشه کار

درس بیست و سوم / بررسی پوشه کار


 
دوم

درس بیست و چهارم / ارزشیابی کتبی

درس بیست و چهارم / ارزشیابی کتبی

درس بیست و چهارم / ارزشیابی کتبی


 
سوم

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم


 
چهارم

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم


خرداد
اول

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم


 
دوم

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم

امتحانات نوبت دوم