۱    جنگ های کوروش آریایی جهت بست قلمرو هخامنشیان

۲    جنگ بابل نبرد کوروش آریایی و نیونید پادشاه بابل

۳    جنگ سارد نبرد کوروش آریایی با کرزوس

۴    نبرد کوروش آریایی با ماساژتها و کشته شدن کوروش آریایی

۵    جنگ پلوزیوم نبرد کمبوجیه ( کامبیز ) با مصریان

۶    جنگ ملیت نبرد داریوش بزرگ با یونان و آتن

۷    جنگ مدی نبرد داریوش اول با یونانیان

۸    جنگ ماراتن نبرد داریوش اول با یونانیان

۹    جنگ ترموبیل نبرد خشایارشا با انتیها

۱۰    جنگ آرت میزیوم نبرد خشایارشا با یونانیان

۱۱    جنگ سالامین نبرد خشایارشا با یونانیان

۱۲    جنگ میکال نبرد خشایارشا با یونانیان

۱۳    جنگ پلاته نبرد مردونیه سردار سپاه خشایارشا با یونانیان

۱۴    جنگ گرانیک اولین نبرد داریوش سوم با اسکندر مقدونی

۱۵    جنگ ایسوس دومین جنگ داریوش سوم با اسکندر مقدونی

۱۶    جنگ گوگامال آخرین نبرد داریوش سوم و اسکندر مقدونی

۱۷    جنگ گاوگاملا دفاع مردانه ژنرال آریو برزن در مقابل سپاه اسکندر

۱۸    جنگ حران نبرد سورنا سردار اشکانی با رومیان

۱۹    جنگ کاره نبرد ارد پادشاه اشکانی با کراسوس سردار رومی

۲۰    چنگ آنتوانت نبرد فرهاد چهارم با رومیان

۲۱    جنگ تراژان نبرد خسرو اشکانی با رومیان

۲۲    جنگ سورس نبرد ارشیر اول با رومیان

۲۳    جنگ هرمزدگان نبرد ارشیر بابکان و اردوان پنجم سقوط سلسله اشکانیان

۲۴    جنگ های اردشیر بابکان جهت بست قلمرو ساسانیان

۲۵    جنگ شاپور اول ساسانی با والرین امپراطور روم

۲۶    جنگ بلخ و استفاده ژنرال بهرام چوبین از نوعی موشک علیه خاقان بلخ

۲۷    جنگ شاپور سوم ساسانی معروف به ذوالاکتاف با اعراب

۲۸    جنگ شاپور سوم ساسانی و انتقام از اسکندر مقدونی

۲۹    جنگ هراکلیوس نبرد خسرو پرویز با رومیان

۳۰    جنگ قسطنطنیه نبرد خسرو پرویز با رومیان

۳۱    جنگ پل ( جسر ) اولین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۲    جنگ زنجیر اولین جنگ اعراب با یزدگرد سوم پادشاه ساسانی

۳۳    جنگ اولیس دومین جنگ اعراب با یزدگرد سوم پادشاه ساسانی

۳۴    جنگ یوایب سومین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۵    جنگ قادسیه چهارمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۶    جنگ مدائن پنجمین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۷    جنگ نهاوند آخرین نبرد یزدگرد سوم پادشاه ساسانی با اعراب

۳۸    جنگ زاب نبرد ابومسلم خراسانی و شکست امویان

۳۹    حمله مغولان به ایران و نبرد جلال الدین خوارزمشاه با چنگیزخان

۴۰    حمله تیمور گورکانی به ایران

۴۱    جنگ اورمیه نبرد شاه عباس صفوی با عثمانی

۴۲    جنگ چالدران نبرد شاه اسماعیل صفوی با سلطان سلیم عثمانی

۴۳    جنگ مورچه خورت نبرد نادرشاه افشار با اشرف افغان

۴۴    جنگ کرنال نبرد نادر شاه افشار برای تصرف هندوستان

۴۵    جنگ دهلی نبرد نادر شاه افشار برای تصرف هندوستان

۴۶    جنگ تفلیس اولین نبرد فتحعلیشاه قاجار با روسیه

۴۷    جنگ اچمازین دومین نبردعباس میرزا با روسیه

۴۸    جنگ شوشی سومین نبرد عباس میرزا با روسیه

۴۹    جنگ اصلان دوز چهارمین نبرد عباس میرزا با روسیه

۵۰    جنگ گنجه پنجمین نبرد عباس میرزا با روسیه

۵۱    جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین

۵۲    جنگ ایران - عراق و نبرد دلاورانه فرزندان ایران....                                                                                        بهادری نژاد