برای مشاهده اندازه بزرگتر کلیک کنید


مشخصات سیارات منظومه شمسیومه شمسی در کهکشان راه شیری قرار گرفته است . نه سیاره عطارد ، زهره ، زمین ، مرّیخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون و پلوتون همراه‌ با خورشید ،منظومه شمسی را تشکیل می دهند . ترتیب قرار گرفتن آنها به این صورت است که زمین بین زهره و مریخ واقع شده ، پلوتون دورترین سیاره منظومه شمسی از خورشید و عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است .

در جدول زیر فاصله سیارات منظومه شمسی از خورشید آورده شده است :

ردیف

نام سیاره

فاصله از خورشید

۱

عطارد

۵۸ میلیون کیلومتر

۲

زهره

۱۰۸ میلیون کیلومتر

۳

زمین

۱۵۰ میلیون کیلومتر

۴

مریخ

۲۲۸ میلیون کیلومتر

۵

مشتری

۷۷۹ میلیون کیلومتر

۶

زحل

۱۴۲۸ میلیون کیلومتر

۷

اورانوس

۲۸۷۰ میلیون کیلومتر

۸

نپتون

۴۵۰۰ میلیون کیلومتر

۹

پلوتو (پلوتون)

۵۹۲۰ میلیون کیلومتر

سیارات نیز از نظر مدت زمان گردش به دور خورشید و مدت زمان گردش به دور خود با یکدیگر متفاوت‌هستند . بنا بر این مدت زمان‌گردش‌سیارات به دور‌خود و خورشید‌طبق جدول زیر می‌باشد که جهت اطلاعات بیشتر گنجانده شده است :

 

ردیف

نام سیاره

مدت زمان گردش به دور خود

مدت زمان گردش به دور خورشید

۱

عطارد

۵۹ روز

۸۸ روز

۲

زهره

۲۴۳ روز

۲۲۵ روز

۳

زمین

حدود ۲۴ ساعت

۳۶۴ روز

۴

مریخ

حدود ۲۴٫۵ ساعت

۶۸۷ روز

۵

مشتری

حدود ۱۰ ساعت

۱۲ سال

۶

زحل

حدود ۱۰ ساعت

تقریباً ۳۰ سال

۷

اورانوس

حدود ۱۷ ساعت

تقریباً ۸۴ سال

۸

نپتون

حدود ۱۶ ساعت

تقریباً ۱۶۵ سال

۹

پلوتو (پلوتون)

 

تقریباً ۲۴۸ سال

 

همچنین سرعت حرکت هر یک از سیارات منظومه شمسی ، عطارد تقریباً ۴۸ کیلومتر بر ثانیه ، زهره ۳۵ کیلومتر بر ثانیه ، زمین ۳۰ کیلومتر بر ثانیه ، مریخ ۲۴ کیلومتر بر ثانیه ، مشتری ۱۳ کیلومتر بر ثانیه ، زحل ۹٫۵ کیلومتر بر ثانیه ، اورانوس ۶٫۸ کیلومتر بر ثانیه ، نپتون ۵٫۴ کیلومتر بر ثانیه و پلوتو ۴٫۷ کیلومتر بر ثانیه می باشد .

 

مشخصات‌سیارات منظومه شمسی‌از نظرقطر ( به کیلومتر ) و جرم ( یک سانتیمتر مکعب به گرم ) طبق جدول زیر می باشند :

ردیف

نام سیاره

قطر به کیلومتر

جرم یک سانتیمتر مکعب به گرم

۱

عطارد

۴۸۷۸

۵٫۴

۲

زهره

۱۲۱۰۴

۵٫۲

۳

زمین

۱۲۷۵۶

۵٫۵

۴

مریخ

۶۷۹۴

۳٫۹

۵

مشتری

۱۴۳۸۸۴

۱٫۳

۶

زحل

۱۲۰۵۳۶

۰٫۷

۷

اورانوس

۵۱۱۱۸

۱٫۲

۸

نپتون

۵۰۵۳۰

۱٫۷

۹

پلوتو (پلوتون)

۲۴۴۵